อาชีพของคนกรุงเทพฯ

Posted by admin

เปรียบเทียบการประกอบอาชีพของคนกรุงเทพฯ ในอดีตกับปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการเลือกอาชีพ เช่น
\
- ในอดีต พื้นที่ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คนกรุงเทพฯในสมัยนั้นจึงเป็นเกษตรกร แต่สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทำให้อาชีพของคนกรุงเทพเปลี่ยนไป เป็นต้น

Materials: 
เพื่อให้ทราบถึงการประกอบอาชีพของคนกรุงเทพฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.