วัฒนธรรมไทย

Posted by admin

อธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรม โดยใช้ตามหัวข้อในหนังสือ ส.75 สังคมและวัฒนธรรมไทย หน้า 100-1001 ได้แก่ เป็นสิ่งที่ได้มาโดยการเรียนรู้ (ยกตัวอย่างประกอบ) เป็นมรดกทางสังคม(ส.75 หน้า101)อธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ เป็นวิถีชีวิตหรือแบบการดำเนินชีวิต (ส.75 หน้า 101) เป็นสิ่งไม่คงที่ (ส.75 หน้า 102)???(แจ๊กกี้ 9/10/2002)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมไทย และลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีทั้งเก่าที่เป็นความภาคภูมิใจและวัฒนธรรมใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.