วัฒนธรรมในสังคมภาคกลาง

Posted by admin

การประกอบอาชีพ
\
- ยกตัวอย่างของอาชชีพที่เป็นวัฒนธรรม เช่น อาชีพทำนา
\
- อธิบายขั้นตองของอาชีพ
\
- ชี้ให้เห็นว่ามีอะไรที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม

Materials: 
ให้ทราบถึงการดำรงชีวิตที่ควบคู่กับวัฒนธรรมในสังคมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.