คนแก่ในสังคมไทย

Posted by admin

คนแก่ (อายุ 60 ปี-เกษียณ)
\
-คนแก่ในสังคมเมือง-ชนบท
\
-คนแก่ในสังคมสมัยก่อน ปัจจุบัน
\
-คนแก่ในครอบครัวผสม เดี่ยว
\
-รัฐกับคนแก่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ทำบัตรผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรัฐ
\
สถานีอนามัย การโดยสารรถ สถานสงเคราะห์ คนแก่กับวัด

Materials: 
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับคนแก่ในสังคมไทยเพื่อเปรียบเทียบกับคนแก่ในสังคมของประเทศผู้ฟัง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.