พุทธประวัติ

Posted by admin

เล่าเรื่องพุทธประวัติ และแทรกหลักคำสอน เช่น การบำเพ็ญทุกข์กริยา พระพุทธเจ้าทรงพบมัชฒิปฎิปทา อริยสัจ 4 ?ใช้หนังสือ พุทธประวัติ และหนังสือสังคม ในห้องสมุด ใช้สอน 3 สัปดาห์ (ครูตุ๊ก 14/06/2002)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้ภาษาไทย ที่ใช้ในศาสนาพุทธ และรู้จักประวัติของศาสดาในศาสนาพุทธ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.