การเรียนรู้และเข้าใจศาสนาพุทธ

Posted by admin

อธิบายศีลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ศีลมี 5 ข้อ (จากหนังสือ ศาสนศาสตร์ ศ.01 ห้องสมุดแผนกภาษาไทย)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจหลักศีลธรรมและความเชื่อของศาสนา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.