อักษรไทยกับนิสัยคนไทย

Posted by admin

แต่ก่อนเรามีอักษรใช้ในแต่ละท้องถิ่นและวิวัฒนาการมาจนเป็นอักษรที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีใช้อย่างเพียงพอกับเสียงพูดของคนไทย รวมทั้งการคิดตัวอักษรเพิ่ม เพื่อสะดวกในการเขียนคำบาลี-สันสกฤตทีทมีมากในภาษาไทย จนสันนิษฐานว่าคนไทยโบราณ ขยัน มีวิริยะ อุตสาห เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ ประหยัดสังเกตจากการใช้ไม้ "ๆ" รักสงบ แต่กล้าหาญ ทำให้บ้านเมืองสงบสุขยึดมั่นในศาสนา ทำให้คิดตัวอักษรและคำใช้มากมาย เพื่อให้มีวรรณกรรมทางศาสนามาก รักสวย รักงาม ประดิษฐ้ตัวอัษรได้สวยงาม และมีการเขียนหางตัวอักษรให้สวยงามน่าอ่าน

Materials: 
เพื่อให้ทราบความเป็นมาของการประดิษฐ์อักษรไทยของคนสมัยก่อน จนทำให้ทราบถึงลักษณะนิสัย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.