เมฆและหมอก

Posted by admin

อธิบายถึงกระบวนการเกิดเมฆและหมอก ชนิดของเมฆ และความแตกต่างของเมฆและหมอก

Materials: 
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆและหมอก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.