ปัญหาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Posted by admin

-ใช้เอกสารประกอบการสอน
\
-พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของโลก
\
-สรุปปํญหาต่างๆ

Materials: 
เข้าใจถึงปัญหาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.