กรุงรัตนโกสินทร์สมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2394-2468)

Posted by admin

เนื้อหาหลัก- วิกฤตการณ์การเมือง
\
-การปฏิรูปด้านการสาธารณูปการและสาธารณสุข
\
-การปฏิรูปการศึกษา
\
-การปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรม
\
-การล่าอาณานิคม
\
-นโบายผ่อนหนักเป็นเบา
\
- นโบายปฏิรูปการเมือง การปกครอง
\
-การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
\
**มีเอกสารประกอบ**

Materials: 
ให้นักเรียน 1. เข้าใจในความเป็นมาของชาติไทย 2. รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทย 3. เข้าใจถึงการศึกษา วัฒนธรรม สังคมของไทย 4. การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระของไทย 5. ระบบการปกครองในสมัยต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.