กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย (พ.ศ.2468-ปัจจุบัน)

Posted by admin

เนื้อหา- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ** มีเอกสารประกอบ**

Materials: 
ให้นักเรียน 1. เข้าใจในความเป็นมาของชาติไทย 2. รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทย 3. เข้าใจถึงการศึกษา วัฒนธรรม สังคมของไทย 4. การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระของไทย 5. ระบบการปกครองในสมัยต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.