กลัยาณมิตร

Posted by admin

บอกความหมายของกัลยาณมิตร พูดถึงลักษณะของเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ในหลักศาสนาพุทธ (28/1/02..ครูอ้วน+ครูธารี)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักกัลยาณมิตร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.