กฎหมายอาญา

Posted by admin

พูดถึงกฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญิติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎร
\
ลักษณะกฎหมายอาญา
\
บัญญิติให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
\
- ห้ามไม่ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
\
- กำหนดโทษทางอาญา ถ้ามีการฝ่าฝืน
\
เพราะว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขให้กับราษฎรดูแลความทุกข์สุข
\
สรุป กฎหมายอาญาคือ กฎหมายที่กำหนดการกระทำหรืองดเว้นกระทำ อย่างใดเป็นความผิดและกำหนดโทษในความผิดนั้นๆ ด้วย
\
ครูโฮม+ครูวิทย์ 5 กพ.45

Materials: 
คู่มือการสอน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.