การปลูกเผือกและการเก็บรักษาเผือกให้ได้นานโดยไม่เสีย

Posted by admin

การนำเสนอ 1. พูดถึงอาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย2. พูดถึงเรื่องการปลูกเผือกและการเก็บรักษาให้นานโดยไม่เสีย3.มีข้อมูลเนื้อหาต่างๆ อุปกรณ์ประกอบการสอน

Materials: 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเรียนรู้กับอาชีพคนไทย 2. เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่คนไทยคิดและทำขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.