ผลิตผลจากป่า

Posted by admin

1. นำเสนอจากหนังสือ อธิบายรายละเอียดของผลิตผลจากป่าแต่ละชนิด เช่น น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง ยางไม้ เป็นต้น 2.นำเสนอวิธีการแปรรูปไม้ซุง เป็นไม้แปรรูปชนิดต่าง ๆ (5/9/02 ครูสต๊อบ)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ รู้จักผลิตผลจากป่าเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากไม้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.