คุณคล้อยตามคนอื่นง่ายเพียงใด

Posted by admin

พูดถึงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และทำแบบสอบถาม (มีเอกสารประกอบ)
\
(หนูแดง-กบ) (12/12/02)

Materials: 
กระดาษ, ดินสอ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.