มนุษย์จากคลื่นสามลูก

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จากสังคมเกษตรกรรม ไปสู่สังคมอุตสาหกรรมและสังคมข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีชั้นสูงในยุคโลกาภิวัฒน์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.