จริยธรรม 8 ประการของนักการเมือง

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงหลักปฏิบัติของการเป็นนักการเมืองใจซื่อมือสะอาด มีจริยธรรมและความถูกต้องเป็นรากฐานของสังคมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.