ความขัดแย้งในสังคมนี้

Posted by admin

1. ความคิดเห็นขัดแย้งกัน 2.พฤติกรรมขัดแย้ง -โสเภณี สถานเริงรมย์ การพนัน--มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงความขัดแย้งในสังคมนี้ว่ามีอะไรบ้าง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.