ค่านิยมตะวันตกกำลังทำให้คนไทยเป็นโรคประสาทมากขึ้น

Posted by admin

-วัฒนธรรมและค่านิยมของตะวันตกที่เข้ามาในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
\
-โลกาภิวัตน์คืออะไร
\
-วัฒนธรรมและค่านิยมของตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับโลกาภิวัฒน์
\
-ผลกระทบของวัฒนธรรมและค่านิยมนั้นของสังคมไทย
\
**มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทารบถึงสภาพของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.