2 คำถาม / How long - staying -in Thailand/Married?

Posted by admin

ครูเขียนคำถามบนกระดาน ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ เสร็จแล้วให้ครู 2 คนผลัดกันถาม ผลัดกันตอบ โดยดูจากคำตอบของนักเรียนในกระดาษ

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักเวลา ให้นักเรียนรู้จักคำว่า แต่งงาน, โสด, สามี, ภรรยา, ลูก ฯลฯ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.