ปัจจัย 4

Posted by admin

คนต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรบ้าง 1. อาหาร 2. ที่อยู่ 3. เครื่องนุ่งห่ม 4. ยา / ปัจจัย 4 แบบพิเศษ คือ 1. ภรรยา 2. สามี 3. รถ 4. เงิน ให้ครูคุยกันก่อน

Materials: 
เข้าใจสิ่งที่นักเรียนจำเป็นในชีวิต

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.