ครอบครัวคนต่างจังหวัด

Posted by admin

ครูคุยกันและยกตัวอย่างครอบครัวของตนเองหรืออาชีพของปู่ ย่า ตา ยาย

Materials: 
รู้จักชีวิตของคนต่างจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพเเละวัฒนธรรมคลองกับเรือ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.