ประเภทของเพลง

Posted by admin

ครูนำเสนอว่ามีเพลงหลายประเภท เช่น ROCK POP JAZZ CLASSIC ฯลฯ และเพลงไทยก็มีเพลงประเภทต่างๆ เหล่านีี้ เช่นกัน และยกตัวอย่างนักร้องต่างประเทศที่คนไทยรู้
\
จัก นอกจากนี้ยังมีเพลงเพื่อชีวิต ครูอธิบายว่าเพลงเพื่ิอชีวิตเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาจากชีวิต (ถา้ครูสามารถนำตัวอย่างของเพลงมาก็จะทำให้ชั่วโมงเรียนน่าสนใจมากขึ้น)

Materials: 
รูู้้และเข้าใจพลงไทยประเภทต่างๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเพลงของต่างชาติรวมทั้งเพลงเพื่อชีวิต

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.